Archive

Archive for October, 2014

เรียน เล่น ฝึกทักษะกายใจกับประลองแข้ง”ฟุตซอล”

October 31, 2014 Leave a comment

เรียน เล่น ฝึกทักษะกายใจกับประลองแข้ง”ฟุตซอล” : ชุลีพร อร่ามเนตร

Read more…

สพป.เลย เขต ๒ จัดอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

October 31, 2014 Leave a comment

666282.jpg

ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการจัดอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้จัดอบรมขึ้น เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด การจัดอบรมดำเนินการ ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม บรรยายพิเศษ การนำค่านิยมหลัก 12 ประการ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดอบรมครั้งนี้ในช่วงก่อนการเปิดการอบรมได้รับความอนุเคราะห์การแสดงประวัติศาสตร์และสำนึกในความเป็นชาติไทย ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม อำเภอภูกระดึงด้วย

28 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก สพป.ชุมพร เขต ๑

October 30, 2014 Leave a comment

666984.JPG

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายปฐม สาธิตานนท์ รอง ผวจ.ชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร.ร.ขนาดเล็ก สพป.ชุมพร เขต 1 โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์

สืบเนื่องจากข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดดำเนินในประเด็นด้านการศึกษา เรื่อง การขาดแคลนครูใน ร.ร.พื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก เช่น การพัฒนาการเชื่อมโยงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเชื่อมต่อกับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาให้มีการศึกษา และขยายผลโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที่อื่น ๆ อีกทั้งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้การดำเนินการโครงการมีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ครบ 87 พรรษา

สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ สพฐ.กำหนด เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับ ร.ร.ขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 59 ร.ร. ให้เกิดเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดย สพป.ชุมพร เขต 1 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สพป.ชุมพร เขต 1 กำหนดเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบาย มีการสำรวจข้อมูล ICT, การสร้างความตระหนักรับรู้การขับเคลื่อนนโยบาย 4 แผน ของ สพฐ. ระยะที่ 2 การเลือกแนวทางที่เหมาะสม โดยมีการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดทางเลือกการจัดทำแผนขับเคลื่อน การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และเรียนรู้รายสัปดาห์การจัดทำแผนการจัดการ ระยะที่ 3 การดำเนินงานมุ่งสู่คุณภาพด้วยการกำหนดเป้าหมายและการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และ ระยะที่ 4 การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมในวันนี้ อยู่ในระยะที่ 3 ของการดำเนินงานมุ่งสู่คุณภาพ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ร.ร.ขนาดเล็กทุกคน จำนวน 59 โรง และประธ่านคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ขนาดเล็ก รวมทั้งหมด จำนวน 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา, 2. สร้างความตระหนักและความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมุ่งสู่คุณภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร.ร.ขนาดเล็กของ สพป.ชุมพร เขต 1 และ 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ร.ร.ขนาดเล็ก ของ สพป.ชุมพร เขต 1 ให้สูงขึ้น

ประธาน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร.ร.ขนาดเล็ก ที่มาร่วมทำบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ได้ยึดแนวทางการขับเคลื่อนจากบันทึกข้อ่ตกลงระหว่าง ร.ร. และ เขตพื้นที่ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่อย่างแท้จริง>

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

29 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

October 30, 2014 Leave a comment

สพป.ระยอง เขต 1 เปิดอบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

667142.jpg

29 ตค.57 นายเฉลียว ราชบุรี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้กับครูผู้สอนในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 เพื่อสนองนโยบาย สพฐ.ในการส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้เป็นรูปธรรมด้วยการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้เข้มข้น โดยมีนางช่อชะบา ชื่นบาน รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ร่วมดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้ คณะวิทยากรจาก คณะศึกษานิเทศก์, ครูวิทยากรแกนนำ ของ สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายปัญจนอง วงศ์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพงนอก และคณะครูในโรงเรียน ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรังษีปิยะธำรงค์ โรงเรียนวัดตะพงนอก

สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

666987.JPG

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง” ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน ในการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย รับรู้และเข้าใจถึงรากเหง้าของความเป็นไทย และดำเนินการตามนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้่ที่พลเรืองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติได้เรียนรู้ เข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย

สพป.ลพบุรีเขต 2 จัดโครงการฝึกอบรม คุณธรรมสร้างครู ครูสร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ

666887.JPG

เวลา 9.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการคุณธรรมสร้างครู ครูสร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและครอบคลุม เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำกระบวนการคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ในการปลูกฝังนักเรียนและเยาวชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใส ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจของเยาวชนและสามารถนำกระบวนการความรู้ตามหลักธรรมไปประยุกต์ ในชีวิตประจำวัน อนึ่งเวลา 13.00 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และผู้รับการฝึกอบรมให้การต้อนรับ ท่านปราโมทย์ โชติมงคล ผอ.ศูนย์ รร. คุณธรรม อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการพัฒนาคุณธรรมตามค่านิยม 12 ประการ ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2557 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 375 คน วิทยากรการฝึกอบรม อาจารย์ สมปอง ใจดีเฉย ผอ.อรรณพ คงสมนาม และคณะ ณ. ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

29 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยะลา เขต ๓ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน

October 29, 2014 Leave a comment

665988.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่ตั้งอยู่ในตะเข็บพรมแดนไทย

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การจัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ในการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2557 อันจะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกในความรักชาติมากขึ้น พร้อมทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ทำผลงานดีเด่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาในกับเขตพื้นที่การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวอีกว่า ผลของการศึกษาดูงาน จะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำแนวคิดและหลักการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่อง เครือข่ายคุณภาพการศึกษา การให้ความสำคัญในการพัฒนาภาษาของผู้บริหารสถานศึกษา และการบูรณาการโครงการให้สอดคล้องกับตัวนักเรียนตามบริบทพื้นที่เป็นสำคัญ นอกจากนี้แล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะล เขต 3 ขอขอบคุณคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

28 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เลย เขต๑ จัดโครงการอาสาสอนต่อสานฝันให้นักเรียนถึงปลายทาง บรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนอัตรากำลังครู

October 29, 2014 Leave a comment

666412.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ให้ความสำคัญกับปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังครู สายปฏิบัติการสอน ในระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 อันเนื่องมาจากครูเกษียณอายุราชการโดยจัดทำโครงการอาสาสอนต่อสานฝันให้นักเรียนถึงปลายทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า โครงการอาสาสอนต่อสานฝันให้นักเรียนถึงปลายทาง เป็นโครงการใหม่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังครู ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เด็กนักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

……………………..

ประณยา บุญลือ / ข่าว

พันวิภา วิเศษโวหาร / ภาพ

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

http://www.facebook.com/loei1

http://www.facebook.com/prloei1

http://www.loei1.go.th

http://www.prloei1.wordpress.com

28 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ร่วมกับ มูลนิธิบิ๊กซี (บมจ.บิ๊กซีสาขาสุรินทร์) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องปีการศึกษา ๒๕๕๗

October 28, 2014 Leave a comment

665447.JPG

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 มูลนิธิบิ๊กซี โดยบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาสุรินทร์ ร่วมกับ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 49 ทุนๆ 3,000 บาท เป็นทุนต่อเนื่อง ซึ่งได้มอบมาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมา ณ บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาสุรินทร์ โดยในการมอบทุนในครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งจากท่านยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบทุนในครั้งนี้ โดยมีนายสมชาติ สังข์แสงใส ผู้จัดการ บมจ.บิ๊กซีสาขาสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ตลอดถึงผู้บริหารของ สพป.สุรินทร์ เขต 1 นายวุฒิไกร สมเป็น รองฯ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางลดาวัลย์ วัชราศัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 1 ขอบคุณ มูลนิธิบิ๊กซี โดยบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาสุรินทร์ เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษา มา ณ โอกาสนี้

27 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ