Home > ข่าวการศึกษา > หน่วยงาน สพป. ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

หน่วยงาน สพป. ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

June 6, 2014

สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

589997.jpg

>เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อาทิ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ได้เข้าร่วมปลูกป่า “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ จ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี โครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมีกับทหาร วันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ.2557” ณ ค่ ายมณฑลทหารบกที่ 14 รักษาพระองค์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนไทยปลูกจิตสำนึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ (กัญญาภัค : ข่าว เคร อข่าย ปชส.โรงเรียน : ภาพ)

โรงเรียนตลาดบางบ่อคว้ารางวัลหุ่นยนต์อัตโนมัติ

590167.JPG

นักเรียนโรงเรียนตลาดบางบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ชนะเลิศที่ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ RoboCup Singapore CoSpace And RoboMaker Challenges 2014 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึง ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยทีมหุ่นยนต์อัตโนมัติของโรงเรียนตลาดบางบ่อ ประกอบด้วย ๑.เด็กชายบัญชา พวงพิกุล ๒.เด็กชายธนาดล แสงศรี ๓.เด็กชายปิยะ ปวยเฮ็ง และมีนายอนันต์ นาเจริ ครูโรงเรียนตลาดบางบ่อ เป็นครูที่ปรึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ RoboCup Singapore CoSpace And RoboMaker Challenges 2014 เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557

589944.JPG

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องนราวดี โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเริ่มประชุมเป็นการแนะนำ นางณัฐพร ดอกแก้ว ตำแหน่งนักจัดการงานทั วไป สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มาช่วยราชการที่สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กลุ่มอำนวยการ ต่อจากนั้นเป็นการ มอบโล่ประกาศเกียรติบัตรให้แก่ 1.ผู้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ดังนี้ ผู้แทนจามูลนิธิเกื้อฝันเด็ก จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 จังหวัดลำปาง จากสมาคมไทยญี่ปุ่นไซตามะ นายศรีวรรณ ประภัสสรวัฒนกูล นายกอบต.กลองแขก อ.แม่แจ่ม นายบวร สุริยะชัยบาน นายก อบต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม และอบต.บ้านแปะ 2.มอบโล่รางวัลระดับดีเยี่ยมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียนในการประกวด ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียน ปี 56 ให้กับโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ มอบโล่รางวัลให้โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 56 โดยธนาคารออมสินร่วมกับสพฐ.ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยทราย 3.มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลคะแนนการท สอบ o-net สูงระดับเขตชั้น ป.6 , ม.3 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวม 16 คน ผู้สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้ความช่วยเหลือ ต่อจากนั้นเป็นการดำเนินการประชุมตามวาระโดยมี นายพิทูรย์ ปัญญาศรี ดำเนินรายการจัดประชุมและในโอกาสที่ประชุมในครั้งนี้ ทางทางชมรมนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นำโดยอ.ภาวนา เลิศชีวกานต์ได้มา อบเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านแม่มุ อำเภอแม่แจ่ม โดยมีนายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ เป็นตัวแทนรับมอบ ช่วงบ่ายทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้มาประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ และดำเนินการประชุมต่อ https://www.facebook.com/profile.php?id=100003368603572&sk=photos&collection_token=100003368603572%3A2305272732%3A69&set=a.526184367503845.1073742213.100003368603572&type=1ภาพ/ข่าวกรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติ าร

5 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: